مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حیدر
نام خانوادگی:حب الله
پست الکترونیک:haiderhhh@hotmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، علوم حدیث

زندگی نامه

در حوزه «المدرسه الدینیه» در شهر صور و در سال 1989م درس را آغاز نمودم. نزد برادرم شیخ علی حب الله و شیخ حسن حریری و سید محمد غروی و شیخ صالح الفقیه و شیخ محمد زراقط و شیخ محمد طحینی و .. مقدمات و سطوح را فرا گرفتم. در سال 1995 م درس سطح عالی را تمام کردم. سپس چند ماه در درس خارج بیع مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی فقیه و درس خارج فقه آیت الله شیخ مفید فقیه شرکت کردم. در همان سال به ایران مسافرت کردم و نزد آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی حدود پنج سال درس خارج فقه و اصول خواندم. همچنین در درس خارج آیت الله شیخ حسین نجاتی و مدت یک سال در درس خارج فقه جمعه و جماعت آیت الله باقر ایروانی و درس مکاسب محرمه آیت الله جوادی آملی همچنین یک سال در درس تفسیر ایشان شرکت کردم. مباحث فلسفی را نزد استاد سید کمال حیدری خواندم و درس الاسس المنطقیة للاستقراء را نزد استادان سید عمار ابو رغیف و سید علی اکبر حائری شرکت کردم.